תנאי שימוש

חברת טיקצ'אק בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מספקת אתר ופלטפורמה המאפשרים למארגנים ו/או יזמים של אירועים (להלן, "המארגנ/ים" או "היזמ/ים") לשווק ולפרסם אירועים, באמצעות האתר tickchak.co.il או באמצעות הטמעה באתרים של המארגנים ו/או היזמים (להלן, ביחד "השירות/ים"). תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה שלך ושימושך בשירות. "המשתמש" או "אתה" הינו המשתמש בשירות, לרבות משתמש שנכנס לעמוד של המארגנים ו/או היזמים ו/או מזמין שירותים ו/או מוצרים מהמארגנים ו/או מהיזמים. הכניסה לשירות מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת https://tickchak.co.il/privacy (להלן "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. אתה אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך בשירות לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים.

אתה מסכים לכך שאנו נוכל לשנות כל חלק מהשירות, בכל עת, או להפסיק את השירות או כל חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. היזמים ו/או המארגנים רשאים לגבות כסף עבור האירועים שלהם. החברה אינה אחראית לכל הקשור לתשלומים הללו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1. שימוש בשירות

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול ושהינה מוגבלת, עבור גישה ושימוש בשירות לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש כדי לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי.

כניסתך לאתר שלנו ו/או שימושך בשירות, הן באתר שלנו והן באתר של המארגנים ו/או יזמים מהווים אישור לכך שהינך בן 18 או שקיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס שלך כדי להשתמש בשירות. אינך רשאי להיכנס לאתר ולהשתמש בשירות, אם השימוש שלך כאמור אסור על פי כל דין.

2. הרשמה

כדי ליצור חשבון אצלנו, נבקש ממך למסור מידע מסוים ולשלם דרך שירות צד ג'. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל לפי שיקול דעתנו המוחלט. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. אנו נבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמא. אינך רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר. כמו כן, אסור לבחור שם השתמש שהינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לדרוש שסיסמא חדשה תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. החשבון שלך נתון בסכנה אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החשבון ניתן לסגירה אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי השימוש האלה. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו.

אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת office@[email protected]. שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נידע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, בשירות או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הנך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בשירות. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הינך רשאי לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת office@[email protected].

כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

3. תשלומים

תנאי מכירה וביטול עסקאות יהיו על פי חוק, כמו גם על פי המדיניות של המארגן ו/או היזם של האירוע. יש לכבד את התנאים של כל אמצעי תשלום בו תשתמש כדי לשלם למארגנים ו/או ליזמים. המארגנים ו/או היזמים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל שירות ו/או מנוי אם לא יקבלו את מלוא התשלום במועד, הכל לפי המדיניות שלהם ו/או שיקול דעתם. עם כל שאלה יש לפנות למארגנים ו/או ליזמים. אם הנך חושב שהתשלום שבוצע בכרטיס האשראי שלך לא בוצע על ידך, נא לפנות לחברת האשראי תוך 30 יום. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירות שלנו.

4. קישורים

בשירות עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים בשירות בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהשירות ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

5. מגבלות

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס השירות; (ב) שינוי של השירות, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך השירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהשירות או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של השירות; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמש מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

6. קניין רוחני

השירות בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע בשירות. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב בשירות. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

אם תעלה או תספק דרך השירות ,תגובות ו/או משוב (להלן, "תוכן") הנך מצהיר שהתוכן הינו מדויק ואינו מטעה ואינו (א) מפר את זכויות היוצרים, זכויות לפרטיות, זכויות הפרסום או זכויות המוסריות של כל צד שלישי, (ב) כולל כל תוכן שהינו משמיץ, מעלה דיבה, מגונה, מיני או פוגעני (לרבות תוכן המקדם או המהלל שנאה, אלימות, או קנאות), (ג) מכיל תולעים, וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות או (ד) מפר כל חוק או תקנה, לרבות כל חוק או תקנה בנוגע לפרסום או לשיווק. על ידי העלאת כל תוכן לשירות הנך מעניק לחברה ולחברות הקשורות אליה ולמקבלי רישיונות ממנה רישיון עולמי, שאינו בלעדי, בלתי מוגבל, תמידי וחינמי לפרסם, לבצע, להציג ולהפיץ תוכן זה בכל צורה שהיא כחלק מהשירות או כדי לקדם ולשווק את החברה והשירות.

7. הפרת זכויות יוצרים

החברה אינה אחראית לתיאורים או תמונות של אירועים או שירותים המסופקים על ידי המארגנים ו/או היזמים. החברה תסיר כל התוכן המפר את זכויות היוצרים, אם תודיע לחברה על תוכן מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי. החברה תעשה זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש למשתמשים בכל עת. על פי Digital Millennium Copyright Act משנת 1998 (להלן: "DMCA"), המדיניות שלנו היא להגיב במהירות לבעלי זכויות היוצרים המאמינים שהחומר המופיע באתר ו/או בשירותים מפר את זכויותיהם. אם אתה סבור שמשהו המופיע באתר ו/או בשירותים מפר את זכויות היוצרים שלך, תוכל לשלוח לנו הודעה המבקשת להסיר אותו או לחסום את הגישה לאותו תוכן. אם לדעתך הודעה זו הוגשה שלא כדין, DMCA מאפשר לך לשלוח לנו הודעה נגדית. הודעות והודעות שכנגד צריכות לעמוד בדרישות DMCA. אנו מציעים שתתייעץ עם היועץ המשפטי שלך לפני הגשת הודעה או הודעה נגדית. לידיעתכם עלולים להיות עונשים משמעותיים בגין טענות שווא. נא לשלוח הודעות והודעות נגד ל[email protected].

8. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לשירות ו/או בעת השימוש בשירות, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלך "המידע"). בין היתר, מידע זה יועבר למארגנים ו/או ליזמים של האירוע איתם אתה מתקשר. אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש בשירות מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

9. הגבלת אחריות

שימושך בשירות הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. השירות בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על השירות או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של השירות או התוכן; או (ב) שהשירות ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים בשירות.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע בשירות, לרבות המארגנים ו/או היזמים. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן בשירות יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג בשירות אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג בשירות הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או בשירות שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהשירות או בקשר איתו. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש בשירות, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי השירות, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש בשירות או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש בשירות. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בשירות, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. ייתכן כי לעיתים הגישה לשירות תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של השירות אשר תידרש מעת לעת או תיקונים בשירות. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש בשירות או מכל תוכן המועלה בשירות, או אם מסיבה כלשהי השירות לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime) או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו לא מתאפשרים למשתמש גישה או שימוש בשירות, כולו או חלקו.

האירועים המופיעים בשירות ("האירוע/ים") הינם בבעלות המארגנים ו/או היזמים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן "בעלי האירוע"). החברה אינה היוזמת ו/או האמרגנת ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים והיא אינה בעלת האירועים. רכישת כרטיס כניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין המשתמש הרוכש לבין המארגנים ו/או היזמים ו/או בעלי האירוע, בהתאם לכל אירוע ואירוע. בהתאם, גם הפרסומים הנעשים בשירות בקשר עם האירוע נעשים מטעם המארגנים, יזמים ו/או בעלי האירוע. אי לכך, לחברה לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרסומים ו/או כל תוכן המופיעים באתר בקשר לאירוע. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול אירוע ו/או שינויים באירוע ו/או שעת תחילת אירוע ו/או שעת סיום אירוע ו/או מקום האירוע ו/או שינויים במקום האירוע ו/או הפרעות באירוע ו/או זמינות כרטיסים לאירוע ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע.

10. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמא שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) בשירות, לרבות כל עסקה שאתה מנהל בשירות; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות. הנך מסכים שכל שימוש שלך בשירות יהיה בהתאם לכל דין.

11. Google Maps

השירותים משתמשים ב-Google Maps. שימושכם ב-Google Maps כפוף ל-Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service הנמצאים ב-https://maps.google.com/help/terms_maps.html ולמדיניות הפרטיות של גוגל הנמצאת ב-https://www.google.com/policies/privacy.

12. תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל). על אף סיומם של תנאי השימוש, סעיפים 2-13 יוסיפו להתקיים לאחר הסיום מכל סיבה שהיא.

13. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, , וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם. כל הפעילות בשירות וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לשירות ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.